návrat na blog

Laty a kontralaty - akú úlohu zohrávajú na streche?

Dátum pridania: 03.11.2023
2
5 min

Strešná konštrukcia je nevyhnutnou súčasťou každej budovy. V tomto procese zohrávajú dôležitú úlohu laty a kontralaty, ktoré sú drevenými komponentami používanými pri konštrukcii šikmých striech. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť trvanlivosť a správne vetranie strechy.

Laty a kontralaty tvoria konštrukčný rám, na ktorý sa potom inštaluje opláštenie. Hoci ich na hotovej streche nie je vidieť, plnia kľúčovú funkciu pri zachovaní jej funkčnosti. Zistite, prečo je ich správna inštalácia taká dôležitá a na čo si treba dávať pozor pri ich pokladaní na strechu.

Laty na streche - čo je potrebné zohľadniť?

Latovanie strechy nachystá väzbu na montáž strešnej krytiny. Na správnu postupnosť krokov montáže strešných prvkov je potrebné najprv pribiť kontralaty ku krokvám a následne na ne kolmo pribiť strešné laty.

Montáž lát by sa mala začať pri krajoch kontralát. Po umiestnení prvej laty pribite ďalšie laty pomocou špeciálneho náradia. Je potrebné dbať na opatrnosť, pretože laty musia byť namontované rovnobežne bez akejkoľvek odchýlky.

Laty by sa mali pribíjať tak, aby boli pripevnené nielen ku kontralatám, ale aj ku krokvám. Okrem toho sa pod ne umiestni počiatočná krycia fólia. Na takto pripravený podklad sa môže začať montáž zvolenej strešnej krytiny, napr. obľúbenej plechovej škridly. Celý tento proces je rozhodujúci pre trvanlivosť a účinnosť strechy.

Laty a kontralaty - aká je ich úloha?

Laty a kontralaty sú základom, na ktorom spočíva pokrytie strechy. Ich správne umiestnenie rozhoduje o funkčnosti, trvanlivosti a stabilite strechy na dlhé roky. Spoločne tieto dva prvky  - laty a kontralaty - tvoria podobu štvorcových alebo obdĺžnikových drevených pásov.

Aby bol vytvorený dostatočný vetrací priestor, kontralaty a laty by mali mať rovnaký prierez. Vždy sú prítomné spoločne a ich význam je pri montáži strechy rozhodujúci.

Dôležitou úlohou kontralát je zachovať medzeru medzi strešnou krytinou a fóliou so strešnou konštrukciou. Zabezpečuje tesnosť strechy a po fólii umožňuje prípadné zatekanie priamo do odkvapu.

Okrem toho strešné kontralaty vytvárajú vetraciu medzeru, ktorá umožňuje voľnú cirkuláciu vzduchu. V praxi bez kontralát – nebola by možná bezproblémová montáž a spájanie strešných lát. Ich úloha pri zabezpečovaní dlhodobej a stabilnej strešnej konštrukcie je neoceniteľná.

Rozmery lát a kontralát - od čoho závisia?

Rozmery kontralát sú zvyčajne pevne stanovené a ich prierez je zvyčajne 2,5×5 cm. Z celkového pohľadu na strechu je však oveľa dôležitejší rozmer lát, ktorý sa musí primerane upraviť podľa viacerých faktorov. 

Veľkosť latovania sa určuje najmä podľa:

  • klimatického pásma, v ktorom sa budova nachádza (vzhľadom na silu vetra a zrážok).
  • vzdialenosti krokiev od seba,
  • uhlu zamýšľaného sklonu, 
  • hmotnosti strešnej krytiny. 

Ak bude strecha pokrytá ľahkým materiálom, napr. plechovými strešnými krytinami alebo bitúmenovými doskami, možno použiť laty s rozmermi 5×4 cm. Na druhej strane, pri ťažšej strešnej krytine sa odporúča zväčšiť každý z rozmerov o 1 cm.

Vzdialenosť medzi latami a kontralatami - na čo si mám dávať pozor?

Výrobcovia strešných krytín presne špecifikujú požadované rozstupy lát a kontralát podľa materiálu, ktorý si stavebník zvolil.

Rozstup latovania závisí od strešnej krytiny. Každému typu škridly vyhovuje iné rozloženie – podľa veľkosti. Parametrom, ktorý je v tomto prípade mimoriadne dôležitý, je dĺžka strešnej krytiny. Aby sa predišlo chybám pri montáži týchto prvkov, treba najprv dbať na to, aby boli laty rovnomerne rozmiestnené. Presné meranie strechy a presné plánovanie umiestnenia týchto prvkov je v celom procese rozhodujúce. Odporúča sa, aby to urobili skúsení pokrývači.

Ak sú laty umiestnené príliš ďaleko od seba, môže to mať za následok, že sa jednotlivé časti strešnej krytiny nebudú správne prekrývať, čím sa môžu javiť ako príliš krátke.

Naopak, ak sú laty umiestnené príliš tesne, jednotlivé časti krytiny sa môžu prekrývať viac a pôsobiť dojmom, že sú príliš dlhé. Preto je v záujme dosiahnutia optimálnej montáže strešnej krytiny a zabezpečenia trvanlivosti a estetiky celej strešnej konštrukcie dôležité dodržiavať správne rozstupy lát.

Strešné kontralaty - prečo sú také dôležité?

Nepoužitie kontralát na streche môže viesť k rôznym problémom s tesnosťou strechy a následnému zatekaniu. K tomu môže dôjsť, ak je krycia vrstva priamo pripevnená ku konštrukčným doskám. Aj pri použití strešnej fólie stále pretrváva riziko prenikania vlhkosti. 

Drevo ako stavebný materiál podlieha poveternostným vplyvom, ktoré vedú k jeho zmršťovaniu a rozťahovaniu. Časom môže dôjsť k uvoľneniu, najmä ak boli na upevnenie napr. plechu použité klince. Voda stekajúca po klincoch sa môže dostať do týchto medzier a z nich do budovy. Časom sa to prejaví na strope a stenách budovy ako viditeľné poškodenie. Laty a kontralaty preto zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane strechy pred takýmito problémami.

Ochrana lát a kontralát

Hoci sa drevené laty a kontralaty nachádzajú pod strešnou krytinou a nie sú priamo vystavené poveternostným vplyvom, je vhodné zvážiť výber už ošetrených prvkov. 

Takéto rozhodnutie môže priniesť mnoho výhod, pretože ošetrené drevo sa stáva trvanlivejším a odolnejším voči vlhkosti, ako aj poskytuje účinnú ochrannú bariéru proti hmyzu a iným potenciálnym škodcom. Investíciou do ošetrenia lát a kontralát si teda zabezpečíme dlhodobú ochranu strechy a pokojnú budúcnosť bez potreby častej údržby.

Komentáre