Zásady ochrany osobných údajov

Informačná doložka o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s realizáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/SE (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov „GDPR“) informujeme o pravidlách spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach s tým súvisiacich. Nižšie uvedené pravidlá sa uplatňujú od 25. mája 2018. 


 1. Správcom Vašich osobných údajov je: Blachotrapez Sp. z o.o. so sídlom vRabka-Zdrój, ul .Kilińskiego 49A
 2. Inšpektor ochrany osobných údajov: Maciej Rymaszewski; Kontakt: iod@blachotrapez.com.pl
 3. Správca spracúva Vaše osobné údaje na základe platných právnych predpisov, uzatvorených zmlúv a na základe udeleného súhlasu.
 4. Vaše osobné údaje sú spracúvané na účel:
  1. Čl. 6 bod 1 a) osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje, súhlasila so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
  2. Čl. 6 bod 1 b) spracovanie je nevyhnutné na realizáciu zmluvy, ktorej stranou je osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje;
  3. Čl. 6 bod 1 c) spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti správcu;
 5. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely uvedené v bode 4 môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov orgány verejnej moci alebo subjekty plniace verejné úlohy alebo konajúce menom orgánov verejnej moci, alebo iné subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe poverovacích zmlúv v databáze administrátora.
 6. Vaše osobné údaje budú uchovávané na dobu trvania účelov uvedených v bode 4 a potom na dobu a v rozsahu, ktorý je požadovaný ustanoveniami obecne záväzných právnych predpisov.
 7. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo na: právo na prístup k osobným údajom, právo na zdieľanie osobných údajov, právo na opravu osobných údajov – v prípade, ak sú osobné údaje nesprávne alebo neúplné, právo na výmaz osobných údajov (tzn. právo byť zabudnutý), právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie osobných údajov.
 8. V prípade, keď spracúvanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu osoby so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré prebehlo na základe súhlasu pred jeho odvolaním, na základe príslušných právnych predpisov.
 9. V prípade, že sa dozviete o nezákonnom spracúvaní Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.
 10. V prípade, že spracúvanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu subjektu údajov, je poskytnutie Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi dobrovoľné.
 11. Poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné, ak je predpokladom pre spracovanie osobných údajov zákon alebo dohoda medzi stranami.
 12. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané automatizovaným spôsobom a nebudú profilované.
 13. Vaše osobné údaje nebudú poskytované do tretích krajín/medzinárodným organizáciám.