návrat na blog

Zateplenie a izolácia strechy – Aké materiály vybrať?

Dátum pridania: 23.01.2017
0
15 minut

Strecha je hlavnou prekážkou, ktorá chráni nižšie položené priestory nielen pred vonkajším prostredím (napr. zrážky, vietor, zmeny teploty), ale aj pred nadmernou stratou tepla v zimnom období. Preto je potrebné jej správne vyhotovenie a zateplenie.

V literatúre je možné stretnúť sa s informáciou, že strechou uniká od 10 do 25 % tepla celého domu. Ako je vidieť, je to veľká časť, za ktorú musíme zaplatiť.

Tento problém je známy už dlhšie. Ako v Poľsku, tak aj v iných krajinách sa snažia tento problém vyriešiť schválením nových a čoraz prísnejších predpisov ohľadom zatepľovania budov. V Poľsku túto povinnosť nariaďuje investorom nariadenie ministra infraštruktúry zo dňa 12. apríla 2002 ohľadom technických požiadaviek, ktoré musia spĺňať budovy a ich umiestnenie (Zb. z. č. 75, ods. 690 v znení neskorších predpisov), v prílohe č. 2 „Požiadavky na tepelnú izoláciu a iné požiadavky zviazané s úsporou energií“.

Od 1. januára 2017 toto nariadenie zaviedlo požiadavku, aby „(...) hodnota koeficientu prestupu tepla UC stien, striech, stropov a strešného podkrovia pre všetky druhy budov so zahrnutím korekcií v dôsledku vzduchových dutín v izolačnej vrstve, mechanických spojok prechádzajúcich izolačnou vrstvou a zrážkami na strechu s obráteným poradím vrstiev, vypočítaná podľa poľských noriem týkajúcich sa tepelného odporu a koeficientu prestupu tepla (…)", pre vykurované priestory nebola väčšia ako 0,18 [W/m2K] a od 2021 0,15 [W/m2K] (od roku 2019 pre verejné budovy alebo budovy vo verejnom vlastníctve).

Táto hodnota (U [W/m2K]) udáva množstvo tepla (práce, energie) [J], ktorá „uniká“ cez každý štvorcový meter [m2],napr. steny (stropu), za jednu sekundu [s] a s teplotným rozdielom na obidvoch stranách steny (stropu) o jeden stupeň [K].

Čo pre obyčajného používateľa stavieb znamená koeficient prestupu tepla U?

Čím je väčší, tým viac tepla uniká z budovy, to pre nás znamená väčšie náklady na vykurovanie, väčšie celkové výdaje, ale tiež to má vplyv na energetický audit budovy (v prípade, že na vykurovanie budovy používame elektrické, plynové, uhoľné vykurovanie...).

Môže sa zdať, že 1 W nie je veľa, ale ak vezmeme do úvahy povrch celej budovy (strechy), nezriedka je to 100 a viac m2 a tepelný rozdiel vo vnútri (napr. 20 °C) a vonku budovy (-15 °C) je až 35°C. V celom vykurovacom období to generuje značné sumy.

Termoizolácia strechy – aký materiál vybrať

Súčasná technológia umožňuje použitie rôznych materiálov na zateplenie stien či izoláciu striech budov. Najpopulárnejším materiálom stále zostáva minerálna vata, ktorá sa vďaka svojim vlastnostiam veľmi dobre hodí na zateplenie. Materiál má veľmi dobré akustické vlastnosti aj požiarnu odolnosť.

Čo je minerálna vata?

V skutočnosti môžeme rozdeliť minerálnu vatu na dva druhy: kamennú a sklenú. Oba materiály majú veľmi podobné vlastnosti. Čím sa vlastne odlišujú od seba?

Hlavným rozdielom je materiál, z ktorého sa vata vyrába.

  • Kamenná vata vzniká tavením kamenného materiálu, ako napr. čadič, gabro, dolomit, ale aj materiál pochádzajúci z recyklingu – tzv. minerálne brikety. Materiál je roztavený pri vysokých teplotách a získavajú sa z neho „vlákna“, ktoré sa neskôr technologickou úpravou zlepujú špeciálnou živicou a tvarujú sa konkrétne produkty, napr. panely, role, dosky – alebo sa vytvárajú voľné kúsky nazývané granulátom. V doskách a rolách sú väčšinou vlákna rozptýlené. Iba v lamelových doskách sú vlákna väčšinou s kolmou orientáciou vlákien k povrchu dosky, ktoré môžu byť vo výrobe spojené s podkladovou doskou.
  • Sklená vata sa vyrába podobným spôsobom ako minerálna vata. Vstupným materiálom na výrobu sú kremičitý piesok a recyklované sklo. Samotný proces je veľmi podobný. Vyrábajú sa z nej dosky a role.

Obidva druhy minerálnej vaty majú podobné vlastnosti tepelnej izolácie. Odlišujú sa ale hustotou (váhou) – sklená vata je ľahšia, ale tiež protipožiarnou odolnosťou (v tomto prípade vychádza lepšie kamenná vata).

 

Ak sme sa už rozhodli, ktorý druh minerálnej vaty chceme, musíme vybrať druh z pohľadu tepelnej izolácie, tak aby splňovala aktuálne právne predpisy. Pri hľadaní informácií o zatepľovacích materiáloch sa stretávame s informáciou, že napr. daná vata má koeficient tepelnej vodivosti λ = 0,040 [W/mK] alebo tepelný odpor R = 2,50 [m2K/W]. V nariadení je však uvedený koeficient prestupu tepla U.

Všetky tieto parametre sú spolu prepojené. Tepelný odpor (R) je jednoducho opak koeficientu prestupu tepla (U) – R=1/U.

V prípade, že poznáme iba koeficient tepelnej vodivosti (λ), je možné vypočítať koeficient prestupu tepla (U). Potrebujeme na to ešte hrúbku daného materiálu (d) a koeficienty prestupu tepla na vonkajšej a vnútornej strane (ai, ae) (nazývané tiež jednotkami tepelného odporu – RSi, RSe).

U=1/(Rsi+d/λ+Rse) [W/m2K].

Jednoducho povedané, čím je lambda (λ) menšia, tým je materiál teplejší – pri zachovaní tej istej hrúbky materiálu.

Je potrebné pamätať na to, že na koeficient prestupu tepla vplýva nielen samotná vata, ale aj všetky vrstvy strechy – napr. sadrokartón, ktorými sa často dokončuje podkrovie, alebo ventilácia pod strešnou krytinou.

Základné časti konštrukcie strechy

Každá strecha sa skladá z:

  • nosnej konštrukcie (krokvová konštrukcia),
  • spevňujúcej konštrukcie (laty, kontralaty), ktoré sa tiež niekedy nazývajú roštom,
  • strešnej krytiny (škridla, plech, šindeľ),
  • systémov odvádzajúcich vodu (odkvapové žľaby, zvody, oplechovanie komínov, strešné úžľabia atď.),

ale tiež zo zateplenia, parotesnej fólie z vnútornej strany a vysoko paropriepustnej alebo nízko paropriepustnej fólie zo strany strešnej krytiny.

Aby sme sa mohli tešiť z nášho domu, je potrebné, aby boli všetky tieto elementy strechy realizované dôkladne a bez chýb. Všetky časti majú vplyv na skutočnú izoláciu strešnej konštrukcie. Nezabudnime tiež, že nie je dobré šetriť ani na materiáloch, ani na realizácii, pretože strecha, ako aj celá budova nám má slúžiť veľa rokov.

Nižšie uvádzame niekoľko chýb, s ktorými sa najčastejšie stretávame.

Typické chyby pri realizovaní strechy a jej pokrytí plechovou škridlovou krytinou

Dôsledky nesprávne realizovanej strechy môžu byť katastrofálne. Nesprávne naplánované a vykonané práce môžu nielen podstatne navýšiť náklady na realizáciu strechy, ale aj viesť k zhoršeniu technického stavu budovy. Aké chyby najčastejšie robia klampiari pri ukladaní plechovej škridlovej krytiny?

Nesprávne rozmiestnené laty

Niekedy sa stane, že klampiar nesprávne rozmeria strechu. Dôsledkom toho je nesprávne rozmiestnenie lát a kontralát. Je potrebné ich rozložiť rovnobežne s krokvami, zvisle na ne sa umiestňujú laty. Tieto drevené časti sú podporou pre plechovú škridlovú krytinu.

Ak nami objednaný klampiar spravil chybu a nesprávne rozmiestnil laty – ich oprava mu bude trvať niekoľko hodín. Aby sme sa toho vyvarovali, je potrebné veľmi dôkladne rozmerať strechu a naplánovať rozmiestnenie lát, berúc do úvahy druh plechovej škridlovej krytiny, ktorá bola kúpená investorom.

Chyby robené pri príprave roštu

Do zoznamu chýb, aké môže klampiar urobiť, môžeme pridať tiež iné chyby zviazané s ukladaním roštu. Je to otázka nielen presného zmerania, ale aj správneho výberu materiálu. Nezabudnime, že rošt môže byť vytvorený výhradne zo suchého dreva. Je to základ správne fungujúcej strechy – nemôžeme pripustiť, aby bol rošt vytvorený z dosiek, ktoré majú rôzne chyby, sú krivé alebo sú hrboľaté. Tiež šetrenie na prostriedkoch na impregnovanie dreva môže priniesť žalostné výsledky. Ak laty a kontralaty majú slúžiť veľa rokov, musia byť dobre chránené pred vlhkosťou.

Nesprávne uložená strešná fólia

Nesprávne uložená strešná fólia je oveľa vážnejšia chyba, ktorá môže viesť k netesnostiam. Strešná fólia má izolovať celú konštrukciu strechy, aby do budovy neprenikala voda a vlhkosť.

Tejto etape práce venujeme osobitnú pozornosť : fólia musí byť položená rovno, bez medzier medzi jednotlivými pásmi a vrstvami. Položenie roztrhnutej alebo prerezanej fólie na strechu a nevykonanie opravy takéhoto poškodenia je veľkou chybou. Ak klampiar použije špeciálne pásky na opravu, fólia bude správne slúžiť veľa rokov. Na jej opravu sa nepoužívajú obyčajné lepiace pásky.

Membránu je potrebné rýchlo prikryť strešnou krytinou. Strešná fólia nemôže byť dlho vystavená slnečnému žiareniu, pretože potom stráca svoje vlastnosti a nebude chrániť pred presakovaním vody do zateplenia. Rovnako je potrebné namontovať podbitie, pretože žiarenie odrazené od zeme môže tiež fóliu poškodiť.

Netesná strecha môže byť príčinou zvlhnutia podkrovia – odtiaľto je už krátka cesta ku plesniam a hubám na stenách a stropoch. Tiež je potrebné dbať na správnu ventiláciu strešného povrchu, aby bolo zabezpečené prúdenie vzduchu, a tým aj odstraňovanie vodnej pary z vrchnej strešnej fólie. Chýbajúca ventilácia, ako aj iné netesnosti môžu spôsobiť rozvoj plesní, ktoré potom spôsobujú poškodenie materiálov tvoriacich izolačné vrstvy strechy.

Oplechovanie komína

Komín je prvkom, ktorý pretína strechu a miesta, v ktorých sa spája so strešným povrchom sú obzvlášť vystavené netesnosti. Izolácie strechy v takýchto miestach by mali byť utesnené. Nesprávne realizované oplechovanie a utesnenie takýchto miest môže spôsobiť pretekanie vody, čo rýchlo umožní zavlhnutie tepelnej izolácie a všetkých častí konštrukcie strechy. Je potrebné použiť špeciálne utesňovacie pásky a hliníkové lišty, ktoré pritlačia pásky ku komínu. Takto utesnené spojenia sú chránené pred akýmkoľvek zatekaním vody.

Strešné úžľabie

Strešným úžľabím nazývame miesta, kde sa konkávne spájajú dva strešné povrchy. Je to časť strechy, ktorá je obzvlášť vystavená klampiarskym chybám. Je to najmä z dôvodu, že úžľabie zbiera vodu a sneh z dvoch povrchov strechy. Najčastejšie robenou chybou pri strešnom úžľabí je nedostatočne hlboké oplechovanie. Dôsledkom toho je, že sa voda dostáva pod strešnú krytinu. Chybu je možné celkom jednoducho opraviť ohnutím oplechovania smerom hore. Ďalším zabezpečením môže byť umiestnenie špeciálnych tesniacich prvkov medzi oplechovanie a strešnú krytinu. Tiež musíme spomenúť, že nesprávne urobené úžľabie bude na streche zle vyzerať, takže v tejto etape sa oplatí dôkladne kontrolovať priebeh práce.

Toto je niekoľko chýb, ktoré môže urobiť klampiar. Nezabudnite, že je lepšie si nájsť overeného skúseného dodávateľa a mať kontrolu nad postupom prác. Iba vtedy budú realizované izolačné práce strešnej konštrukcie spĺňať im dané funkcie. Tiež je dôležité investovať do vysoko kvalitných materiálov, ktoré pochádzajú od overeného výrobcu. Iba také dávajú záruku spoľahlivosti.

Komentáre